PROJEKT (TRWAŁA PRACA TO PODSTAWA) 2019-01-31T14:03:18+00:00

Trwała praca to podstawa. Kursy, szkolenia i egzaminy podnoszące kwalifikacje kadr
woj. podkarpackiego

 

PROJEKT (TRWAŁA PRACA TO PODSTAWA) - image fepr-pl-podk-ueefs-fit-1422x104 on https://bqj.com.pl

Uprzejmie zawiadamiamy że od dnia 31.01.2019 r. wstrzymujemy przyjmowanie zgłoszeń w ramach projektu

Trwała praca to podstawa. Kursy, szkolenia i egzaminy podnoszące kwalifikacje kadr
woj. podkarpackiego

Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.06.2019

Grupa docelowa:
          170 osób (33 kobiety – 19%) pracujących/ bezrobotnych, zamieszkujących woj.
podkarpackie, w tym o niskich kwalifikacjach, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy

KRYTERIA REKRUTACJI:
(weryfikacja 3-5 na podstawie formularza zgłoszeniowego; kolejność wg uzyskanej liczby
punktów; w przypadku tej samej liczby punktów, decyduje punktacja uzyskana w punkcie 3):
1. Przynależność Uczestników Projektu do Grupy Docelowej
2. Niepełnosprawność: 3 pkt.
3. Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym: 7 pkt, max średnim: 5 pkt.
4. Osoby zainteresowane uzyskaniem min. 2 kwalifikacji/ uprawnień: 2 pkt.
5. Wynagrodzenie Uczestnika na poziomie wynagrodzenia minimalnego lub osoba
bezrobotna: 2 pkt.

 

RODZAJE WSPARCIA:
1. W ramach projektu realizowane będą przede wszystkim następujące kursy
zawodowe:
a) program kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie:
….I)Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru „D” i .eksploatacji „E”:
………– Kurs elektryczny G1,
………– Kurs energetyczny G2,
………– Kurs gazowy G3
….II)Obsługi maszyn, urządzeń do robót drogowych, ziemnych, budowlanych (IMBIGS):
………– Operator koparki przec. 175h,
………– Operator ładowarki przec. 175h,
………– Operator spycharki przec. 175h,
………– Operator koparko-ładowarki przec. 134h,
………– Operator pomp do mieszanki betonowej przec. 78h,
………– Operator podajników do betonu przec. 68h,
………– Operator równiarki przec. 134h,
………– Operator montażysty rusztowań budowlanych przec. 80h,
….III)Obsługi urządzeń transportu bliskiego (UDT) w zawodach:
……….– Operator wciągników sterowanych z poziomu roboczego przec. 30h,
……….– Operator wciągników sterowanych z kabiny przec. 44h,
……….– Operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowych przec. 37h,
……….– Operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowo-osobowych przec. 47h,
……….– Operator podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych przec. 38h,
……….– Operator podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych, przewoźnych i samojezdnych przec. 38h
……….– Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego przec. 60h
……….– Operator suwnic sterowanych z kabiny przec. 90h
……….– Operator żurawi samojezdnych, wieżowych przec. 82h
….IV)Kursy prawa jazdy:
………– Prawo jazdy kat. C 50 h,
………– Prawo jazdy kat. C + E 45h,
………– Prawo jazdy kat. D 80h,
………– Kwalifikacja wstępna 280h,
………– Kwalifikacja wstępna przyśpieszona 140h,
Kursy z punktu 1.a.I) realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji. Z punktu 1.a.II) według wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, z punktu 1.a.III) według programów zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Każdy Uczestnik/ czka Projektu (dalej także: UP) może wybrać więcej niż 1 kurs. Szczegółowy harmonogram i godz. kursu dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, ich statusu: możliwość realizacji zaj. w godz. przed- i popołudniowych, w weekendy.
b) Kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach branży:
………– budowlanej (stolarz, elektryk, monter izolacji budowlanych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, monter sieci gazowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie., itp.)
………– mechanicznej/motoryzacyjnej: blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektromechanik, monter elektronik
………– związanej z usługami estetycznymi: kosmetyczka, wizażystka, stylistka, fryzjer
………– zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: cukiernik, piekarz, rzeźnik/ wędliniarz, kelner, kucharz
Kursy realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. z późn.zm. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych.
Grupy przec. 5 osobowe.
Zajęcia realizowane: od 2-8h/ dziennie co najmniej 2x/tyg. Szczegółowy harmonogram, godz. kursu dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, ich statusu: możliwość realizacji zajęć w godz. przed- i popołudniowych, w weekendy.

2. Integralną częścią każdego kursu jest egzamin zewnętrzny:
KURSY PRZYGOT. DO EGZ. KWKLIFIK. W ZKKR. DOZORU „D” I EKSPLOKTKCJI „E” zakończą się egzaminem państwowym wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI MASZYN, URZADZEŃ ROBOCZYCH, BUDOWLANYCH zakończą się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń techn. do robót ziemnych, budowl. i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UDT) zakończą się egzaminem państwowym na podst. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20.02.2003 r.(Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym. Komisja egzaminacyjna powołana przez Urząd Dozoru Technicznego.
KURSY PR. JAZDY: zakończą się egzaminem państwowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami .(Dz. U. 2016, poz. 232)
b) dla kursów wskazanych w punkcie 1.b: egzamin państwowy na czeladnika lub mistrza w określonym zawodzie złożony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
….1.Wykształcenie: ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) lub szkoła gimnazjalna.
….2.Doświadczenie zawodowe:
……….a) minimum 3 lata pracy w zawodzie w którym zdawany będzie egzamin czeladniczy
……….lub
……….b) kurs przyuczający do zawodu
Kandydat wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu oraz aktualnym zdjęciem (jak do dowodu itp.) przedkłada kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie tj:
………– kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa pracy,
………– zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające wymagany staż pracy.
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
….1.Wykształcenie: ukończona minimum zasadnicza szkoła zawodowa (z wyjątkiem zawodów: kosmetyczka, kelner, florysta, gdzie minimalnym wykształceniem jest wykształcenie średnie techniczne)
….2.Doświadczenie zawodowe:
……….a) minimum 6 lat prowadzenia własnej działalności w zakresie zawodu, w którym zdawany będzie egzamin lub
……….b) tytuł czeladnika oraz 6 lat doświadczenia w zawodzie lub
……….c) tytuł technika w zawodzie oraz 2 lata doświadczenia w zawodzie
……….d) ukończone studia wyższe kierunkowe oraz 1 rok doświadczenia w zawodzie szczegółowe wymagania poniżej:
Warunki dopuszczenia do egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik
Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 6 oraz § 7 brzmią:
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
……….– ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
……….– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
……….– jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
……….– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
……….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
……….– posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
……….– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
……….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:-
……….– co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
……….– co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
………….1. – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
…………….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
…………….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
…………….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
…………….– posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Rekrutacja
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem
Uczestnictwa w Projekcie oraz sprawdzenie, czy spełniacie Państwo kryteria udziału w
Projekcie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Rzeszowie.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez kandydata dokumentów
rekrutacyjnych.

Miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych:
Consulting-Med
ul. Warszawska 18a/6, 35-200 Rzeszów
czynne poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00

Realizator Projektu:
Consulting-Med
ul. Warszawska 18a/6, 35-205 Rzeszów
e-mail: biuro@bqj.com.pl

Trwała praca to podstawa. Kursy, szkolenia i egzaminy podnoszące kwalifikacje kadr
woj. podkarpackiego

Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.06.2019

Grupa docelowa:
          170 osób (33 kobiety – 19%) pracujących/ bezrobotnych, zamieszkujących woj.
podkarpackie, w tym o niskich kwalifikacjach, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem
lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy

KRYTERIA REKRUTACJI:
(weryfikacja 3-5 na podstawie formularza zgłoszeniowego; kolejność wg uzyskanej liczby
punktów; w przypadku tej samej liczby punktów, decyduje punktacja uzyskana w punkcie 3):
1. Przynależność Uczestników Projektu do Grupy Docelowej
2. Niepełnosprawność: 3 pkt.
3. Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym: 7 pkt, max średnim: 5 pkt.
4. Osoby zainteresowane uzyskaniem min. 2 kwalifikacji/ uprawnień: 2 pkt.
5. Wynagrodzenie Uczestnika na poziomie wynagrodzenia minimalnego lub osoba
bezrobotna: 2 pkt.

 

RODZAJE WSPARCIA:
1. W ramach projektu realizowane będą przede wszystkim następujące kursy
zawodowe:
a) program kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie:
….I)Kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru „D” i .eksploatacji „E”:
………– Kurs elektryczny G1,
………– Kurs energetyczny G2,
………– Kurs gazowy G3
….II)Obsługi maszyn, urządzeń do robót drogowych, ziemnych, budowlanych (IMBIGS):
………– Operator koparki przec. 175h,
………– Operator ładowarki przec. 175h,
………– Operator spycharki przec. 175h,
………– Operator koparko-ładowarki przec. 134h,
………– Operator pomp do mieszanki betonowej przec. 78h,
………– Operator podajników do betonu przec. 68h,
………– Operator równiarki przec. 134h,
………– Operator montażysty rusztowań budowlanych przec. 80h,
….III)Obsługi urządzeń transportu bliskiego (UDT) w zawodach:
……….– Operator wciągników sterowanych z poziomu roboczego przec. 30h,
……….– Operator wciągników sterowanych z kabiny przec. 44h,
……….– Operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowych przec. 37h,
……….– Operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowo-osobowych przec. 47h,
……….– Operator podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych przec. 38h,
……….– Operator podestów ruchomych przejezdnych, wolnobieżnych, przewoźnych i samojezdnych przec. 38h
……….– Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego przec. 60h
……….– Operator suwnic sterowanych z kabiny przec. 90h
……….– Operator żurawi samojezdnych, wieżowych przec. 82h
….IV)Kursy prawa jazdy:
………– Prawo jazdy kat. C 50 h,
………– Prawo jazdy kat. C + E 45h,
………– Prawo jazdy kat. D 80h,
………– Kwalifikacja wstępna 280h,
………– Kwalifikacja wstępna przyśpieszona 140h,
Kursy z punktu 1.a.I) realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji. Z punktu 1.a.II) według wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, z punktu 1.a.III) według programów zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. Każdy Uczestnik/ czka Projektu (dalej także: UP) może wybrać więcej niż 1 kurs. Szczegółowy harmonogram i godz. kursu dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, ich statusu: możliwość realizacji zaj. w godz. przed- i popołudniowych, w weekendy.
b) Kursy przygotowawcze do nabycia kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach branży:
………– budowlanej (stolarz, elektryk, monter izolacji budowlanych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, monter sieci gazowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie., itp.)
………– mechanicznej/motoryzacyjnej: blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektromechanik, monter elektronik
………– związanej z usługami estetycznymi: kosmetyczka, wizażystka, stylistka, fryzjer
………– zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: cukiernik, piekarz, rzeźnik/ wędliniarz, kelner, kucharz
Kursy realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017r. z późn.zm. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych.
Grupy przec. 5 osobowe.
Zajęcia realizowane: od 2-8h/ dziennie co najmniej 2x/tyg. Szczegółowy harmonogram, godz. kursu dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, ich statusu: możliwość realizacji zajęć w godz. przed- i popołudniowych, w weekendy.

2. Integralną częścią każdego kursu jest egzamin zewnętrzny:
KURSY PRZYGOT. DO EGZ. KWKLIFIK. W ZKKR. DOZORU „D” I EKSPLOKTKCJI „E” zakończą się egzaminem państwowym wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI MASZYN, URZADZEŃ ROBOCZYCH, BUDOWLANYCH zakończą się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001r. w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń techn. do robót ziemnych, budowl. i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UDT) zakończą się egzaminem państwowym na podst. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20.02.2003 r.(Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym. Komisja egzaminacyjna powołana przez Urząd Dozoru Technicznego.
KURSY PR. JAZDY: zakończą się egzaminem państwowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami .(Dz. U. 2016, poz. 232)
b) dla kursów wskazanych w punkcie 1.b: egzamin państwowy na czeladnika lub mistrza w określonym zawodzie złożony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
….1.Wykształcenie: ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) lub szkoła gimnazjalna.
….2.Doświadczenie zawodowe:
……….a) minimum 3 lata pracy w zawodzie w którym zdawany będzie egzamin czeladniczy
……….lub
……….b) kurs przyuczający do zawodu
Kandydat wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu oraz aktualnym zdjęciem (jak do dowodu itp.) przedkłada kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie tj:
………– kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa pracy,
………– zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające wymagany staż pracy.
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
….1.Wykształcenie: ukończona minimum zasadnicza szkoła zawodowa (z wyjątkiem zawodów: kosmetyczka, kelner, florysta, gdzie minimalnym wykształceniem jest wykształcenie średnie techniczne)
….2.Doświadczenie zawodowe:
……….a) minimum 6 lat prowadzenia własnej działalności w zakresie zawodu, w którym zdawany będzie egzamin lub
……….b) tytuł czeladnika oraz 6 lat doświadczenia w zawodzie lub
……….c) tytuł technika w zawodzie oraz 2 lata doświadczenia w zawodzie
……….d) ukończone studia wyższe kierunkowe oraz 1 rok doświadczenia w zawodzie szczegółowe wymagania poniżej:
Warunki dopuszczenia do egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik
Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 6 oraz § 7 brzmią:
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
……….– ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
……….– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
……….– jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
……….– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
……….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
……….– posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
……….– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
……….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:-
……….– co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
……….– co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
………….1. – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
…………….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
…………….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
…………….– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
…………….– posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Rekrutacja
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem
Uczestnictwa w Projekcie oraz sprawdzenie, czy spełniacie Państwo kryteria udziału w
Projekcie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Rzeszowie.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez kandydata dokumentów
rekrutacyjnych.

Miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych:
Consulting-Med
ul. Warszawska 18a/6, 35-200 Rzeszów
czynne poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00

Realizator Projektu:
Consulting-Med
ul. Warszawska 18a/6, 35-205 Rzeszów
e-mail: biuro@bqj.com.pl
PROJEKT (TRWAŁA PRACA TO PODSTAWA) - image oferta23 on https://bqj.com.pl