PROJEKT NOWOŚĆ 2018-07-11T10:41:13+00:00

Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy
PROJEKT NOWOŚĆ - image fundusze on https://bqj.com.pl
PROJEKT NOWOŚĆ - image podkarpacie on https://bqj.com.pl
PROJEKT NOWOŚĆ - image unia on https://bqj.com.pl

Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.06.2018

Grupa docelowa:
          240 osób (30% kobiet) pracujących/ bezrobotnych, zamieszkujących woj. podkarpackie, w tym obszary wiejski (min. 50% uczestników), o niskich kwalifikacjach, tj.(poziom wykształcenia do ISCED 3 tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym – min. 75% uczestników projektu. Są to osoby zgłaszające z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Kryteria rekrutacji:
1/Przynależność Uczestników Projektu do Grupy Docelowej
2/Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym: 10 pkt, max średnim: 5 pkt.
3/Osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich: 10 pkt, miejsko-wiejskich: 5 pkt
4/Potrzeba kształcenia:
a/.osoby bez kwalifikacji lub chcące nabyć nowe: 20 pkt
b/.osoby chcące uzupełnić kwalifikacje: 10 pkt
5/ Wynagrodzenie osób pracujących na poziomie wynagrodzenia minimalnego
6/Kobiety: 20 pkt
Pierwszeństwo do proj. będą miały osoby:
……– spełniające łącznie kryt. 1 (obow.), 2, 4a (dot. 2-iej formy wsparcia- zad. 2)
……– spełniające łącznie kryt. 1
……– Osoby z niepełnosprawnościami

RODZAJE WSPARCIA:
Kursy w umożliwiających nabycie 80UP kwalifikacji w zakresie:
I) Obsługi urządzeń transportu bliskiego (UDT) w zawodach:
……..–   Operator wózka podnośnikowego-I, II, III WJO przec. 63h, w tym 20h praktycznych,
……..–   Operator suwnicy- IIS, IS: przec. 44h, w tym 15h praktycznych,
……..–   Operator żurawia- IIŻ, IŻ: przec. 45h, w tym 15h praktycznych,
……..–   Operator podestów ruchomych- IIP, IP:  przec. 24h, w tym 8h praktycznych.
II) Obsługi maszyn, urządzeń do robót drogowych, ziemnych, budowlanych (IMBIGS):
……..–   Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych: 44h, w tym 10h praktycznych,
……..–   Operator narzędzi udarowych ręcznych: 44h, w tym 10h praktycznych,
……..–   Operator pomp do mieszanki betonowej: 88h, w tym 20h praktycznych,
……..–   Operator agregatów tynkarskich: 52h, w tym 13h praktycznych,
……..–   Operator podajników do betonu: 88h, w tym 16 praktycznych,
……..–   Montażysta rusztowań budowlanych metalowych: 80h, w tym 32h praktycznych.
               Kursy z punktu I) realizowanie według programu zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego, z punktu II) według wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
              Każdy UP może wybrać 1 kurs/ 1 klasę uprawnień. Grupy min. 5 osób. Częstotliwość realizacji: od 4-6h/ dziennie co najmniej 2x/tyg. Szczegółowy harmonogram i godz. kursu dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, ich statusu: możliwość realizacji zaj. w godz. przed- i popołudniowych, w weekendy

2.Kursy dla 35 osób umożliwiające nabycie kwalifikacji zawod. w zawodach rzemieślniczych, tj.:

……..–   kucharz: 280h, w tym 220h praktycznych,
……..–   kelner: 200h, w tym 157h praktycznych,
……..–   wizażystka: 150h, w tym 117h praktycznych,
……..–   kosmetyczka: 280h, w tym 220h praktycznych,
……..–   technolog robót wykończeniowych w budownictwie: 280h, w tym 220h praktycznych,
……..–   florysta: 220h, w tym 172h praktycznych,
……..–   operator obrabiarek sterowanych numerycznie: 220h, w tym 172h praktycznych,
Po ukończeniu kursu każdy UP, tj. 35os. przystąpi do egz. państwowego na czeladnika w określ. zawodzie.
              Egzamin przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Rozp. MEN z dn. 14.09.2012r. w sprawie egz. czeladniczego/ mistrzowskiego oraz sprawdzającego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne Izb rzemieślniczych, po zaliczeniu którego UP otrzyma świadectwo czeladnicze, tj. dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979, z późn.zm.)

3. Kursy dla 125 osób umożliwiające nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodach branży:

……..–   spożywczej (cukiernik, piekarz, rzeźnik/ wędliniarz, kelner, kucharz): 48h
……..–   budowlanej, (stolarz, elektryk, monter izolacji budowlanych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, monter sieci gazowych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter sieci konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych): 48h
……..–   mechanicznej (blacharz, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz / lakiernik samochodowy, elektromechanik, monter elektronik): 48h,
……..–   fryzjersko – kosmetycznej i florystycznej: 48h,
Po ukończeniu kursu każdy UP, tj. 125os. przystąpi do egz. państwowego w określonym zawodzie, celem walidacji osiągniętych efektów uczenia się:
……..– 75 UP do egz. mistrzowskiego
……..– 50 UP do egz. czeladniczego
Egzamin przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Rozp. MEN z dn. 14.09.2012r. w sprawie egz. czeladniczego/ mistrzowskiego oraz sprawdzającego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne Izb rzemieślniczych, po zaliczeniu którego UP otrzyma świadectwo czeladnicze, tj. dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dn. 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 979, z późn.zm.)

4. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego
 1. Wykształcenie: ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) lub szkoła gimnazjalna.
 2. Doświadczenie zawodowe:
a) minimum 3 lata pracy w zawodzie w którym zdawany będzie egzamin czeladniczy lub
b) kurs przyuczający do zawodu
kandydat wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu oraz aktualnym zdjęciem (jak do dowodu itp.) przedkłada kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie tj:
kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające wymagany staż pracy.
Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
 1. Wykształcenie: ukończona minimum zasadnicza szkoła zawodowa (z wyjątkiem zawodów: kosmetyczka, kelner, florysta, gdzie minimalnym wykształceniem jest wykształcenie średnie techniczne)
 2. Doświadczenie zawodowe:
a) minimum 6 lat prowadzenia własnej działalności w zakresie zawodu, w którym zdawany będzie egzamin lub
b) tytuł czeladnika oraz 6 lat doświadczenia w zawodzie lub
c) tytuł technika w zawodzie oraz 2 lata doświadczenia w zawodzie
d) ukończone studia wyższe kierunkowe oraz 1 rok doświadczenia w zawodzie
szczegółowe wymagania poniżej:
Warunki dopuszczenia do egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 6 oraz § 7 brzmią:
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
– ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
– jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
– posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
– posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
 Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
– posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:-
-co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
– co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 1. – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
  – posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
  –  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
  -posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
  -posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Rekrutacja
……
Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie oraz sprawdzenie, czy spełniacie Państwo kryteria udziału w Projekcie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu w Rzeszowie. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych.
Zgłoszenia przyjmowane są także w Cechach Rzemiosł w miastach powiatowych oraz wybranych Ochotniczych Hufcach Pracy

Miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych:
……
Biuro projektu:
Consulting-Med
ul. Warszawska 18a/6, 35-200 Rzeszów
Siedziby Cechów Rzemiosł:
Brzozów – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Schodowa, 136-200 Brzozów,
Dębica – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, ul. Rynek 14, 39-200 Dębica,
Jasło – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Czackiego 17, 38-200 Jasło, ,
Krosno – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno,
Leżajsk – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk,
Lubaczów – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kościuszki 2737-600 Lubaczów,
Mielec – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Krótka 1, 39-300 Mielec,
Przemyśl – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Katedralna 6, 37-700 Przemyśl,
Przeworsk – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Bernardyńska 6, 37-200 Przeworsk,
Sanok – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Sobieskiego 16, 38-500 Sanok,
Stalowa Wola – Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Okulickiego 83, 37-450 Stalowa Wola.
MCK w Jaśle:
Mlodzieżowe Centrum Kariery, OHP w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło

Aktualności

……
W dniu 19.01.2018 r. (piątek) o godzinie 17.00 organizowane jest spotkanie informacyjne w sprawie udziału w projekcie. Miejsce spotkania: Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
PROJEKT NOWOŚĆ - image oferta23 on https://bqj.com.pl