SZKOLENIA 2023-04-14T08:52:30+00:00

Szkolenia

Organizujemy i prowadzimy szkolenia dotyczące BHP, systemów zarządzania. Posiadamy wpis do Ewidencji Szkół Placówek Niepublicznych pod numerem ED.4430.1.1.2011.

           Wszystkie szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę, mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej dla słuchaczy, w sposób przystępny i ciekawy. Stosujemy uznane metody pedagogiczne. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem karty szkolenia wstępnego bhp (instruktaż ogólny) lub stosownym zaświadczeniem, certyfikatem.
          Przy większej ilości słuchaczy proponujemy negocjacje cenowe za całość szkolenia (rabaty nawet w wysokości kilkudziesięciu procent). Z uwagi na potrzeby klientów, szkolenia przeprowadzamy głównie w siedzibie ich firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń: 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

          Jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów.
          Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również inwestycja, która przynosi wymierny zysk.
           Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowiska pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnymi do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bhp.
Przeprowadzamy szkolenia BHP dla następujących grup pracowników:
– pracodawców,
– osób kierujących pracownikami,
– dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
– pracowników inżynieryjno-technicznych,
– pracowników administracyjno-biurowych,
– pracowników na stanowiskach robotniczych,
– służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby,
– dla społecznych inspektorów pracy
           Nasze szkolenia BHP prowadzone są przez najlepszych specjalistów, w oparciu o autorskie programy, z użyciem prezentacji multimedialnych, fantomów do udzielania pierwszej pomocy, oraz ciekawych filmów.
Szkolenia BHP kończymy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończenia kursu.
Wszystkie szkolenia mogą być organizowane u klienta lub w  naszych salach konferencyjnych.
Koszt szkoleń ustalamy indywidualnie z klientem.

 Pierwsza pomoc


            Jest to zespół czynności, które wykonywane są przy różnego rodzaju wypadkach, w chorobie, w celu ochrony czyjegoś życia lub zdrowia. Często takie działania, które wykonuje osoba przed przyjazdem karetki, decydują o tym, czy ona przeżyje, czy też nie.
Z naszej strony oferujemy profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
           Staramy się podczas tych zajęć, przekazać zarówno wiedzę teoretyczną, jak również i wiedzę praktyczną. Każdy nasz kurs pierwszej pomocy łączy ze sobą część teoretyczną, ćwiczenia praktyczne oraz projekcje multimedialne, gdzie kursanci oglądają profesjonalnie przygotowane filmy pokazowe z pierwszej pomocy.
Na zajęciach korzystamy z nowoczesnego sprzętu medycznego
          Instruktorzy prowadzą zajęcia w sposób, który pomaga zaciekawić tematem pierwszej pomocy. W czasie szkoleń dostępne są profesjonalne fantomy oraz sprzęt reanimacyjny. Czas zajęć ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od liczebności grupy oraz rozpiętości omawianego materiału.

Ochrona środowiska

Celem tych szkoleń jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska.
          Szkolenie rekomendowane jest dla przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za kwestie związane z tematyką ochrony środowiska
          Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z wymaganiami jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska.
           W trakcie szkoleń zostaną omówione tematy związane z min. przedstawieniem aktualnych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, kwestiami gospodarki odpadami, gospodarki wodno ściekowej, gospodarki opakowaniami ,ochrony powietrza. Poruszone w trakcie rozmów również będą obszary pozwoleń,  zezwoleń, opłat i kar za korzystanie ze środowiska

PN-EN ISO 9001:2009

Szkolenie to jest dedykowane Kierownikom jednostek i pełnomocnikom ds. systemu zarządzania jakością –
……….Osobom odpowiedzialnym za podjęcie decyzji i nadzorowanie wdrożenia SZJ, budowanego w oparciu o wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009. 
W trakcie zajęć nasi prowadzący skupią się na Przedstawieniu kluczowych,
………..Praktycznych informacji z zakresu celów i metodologii wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji. Praktyczny aspekt szkolenia zapewnia zobrazowanie poszczególnych wymagań normy przykładami z wdrożeń systemów przeprowadzonych w jednostkach administracji publicznej. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem technik warsztatowych, w trakcie których przeprowadzone ćwiczenia mają za zadanie doprowadzić do poznania roli najwyższego kierownictwa i pełnomocnika w procesie wdrożenia systemu zarządzania jakością.
Szkolenie ma za zadanie doprowadzić do samodzielnego zdefiniowania przez uczestników projektów:
– polityki jakości;
– głównych procesów realizowanych w ich jednostkach / organizacjach;
– planu działań umożliwiającego wdrożenie SZJ;
– struktury podstawowych dokumentów wymaganych przy wdrożeniu systemu.

PN-N 18001/OHSAS

Uczestnicząc w szkoleniu zyskują Państwo wiedzę
          Na temat wymagań normy i umiejętność ich przełożenia na realia firmy. Zaznajamiają się Państwo z zadaniami Pełnomocnika OHSAS/PN-N 18001 na etapie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenie SZBHP. Kursanci nabywają również umiejętność prowadzenia audytu wewnętrznego i znajomość zagadnień związanych z audytem
Cele szkolenia
– przedstawienie wymagań normy PN-N 18001/OHSAS 18001
– interpretacja głównych wymagań normy PN-N 18001/OHSAS 18001
– przedstawienie sposobu wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
– praktyczne przećwiczenie podstawowych działań związanych z tworzeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
           Uczestnikami szkolenia mogą być osoby chcące poznać wymagania normy PN-N 18001/OHSAS 18001, przedsiębiorcy zamierzający wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oaz przedstawiciele kierownictwa ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 14001/EMAS

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy

            W zakresie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego 14001oraz zapoznanie uczestników z wymaganiami Rozporządzenia EMAS oraz sposobem ich wdrażania przy wykorzystaniu rozwiązań w normie ISO 14001.
Uczestnicy szkolenia poznają standard ISO 14001 oraz będą potrafili zastosować jego wymagania w swojej organizacji
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim:
– dla firm chcących wdrożyć lub certyfikować system zarządzania środowiskowego
– dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie /utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego

Pełnomocnik do SZJ

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, Pełnomocników Dyrektora ds. SZJ oraz inżynierów jakości pogłębiających wiedzę lub planujących w przyszłości pracować na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. SZJ

           Cel szkolenia jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne pracowników delegowanych do pełnienia funkcji Pełnomocnika jakości oraz innych pracowników biorących udział we wdrażaniu systemu jakości w swojej firmie . Niewątpliwie wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą sprawnie wdrożyć, nadzorować i doskonalić system zarządzania jakością.
Korzyści dla uczestników
– Sprawne wdrożenie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
– Samodzielne pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. SZJ
– Wykorzystywanie narzędzi i technik wspomagających systemy zarządzania

Na audytorów systemu zarządzania jakością

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na audytorów wewnętrznych oraz osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością.
           Prowadzący zapoznają uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2009, a także przedstawiają metody i zasady oceny poszczególnych elementów systemów jakości potrzebne do wykonywania audytów wewnętrznych.
           Ten kurs uczy interpretacji zasad oraz daje przykłady skutecznych rozwiązań w systemie zarządzania jakością zgodnym z serią norm ISO 9000 oraz ISO 19011:2002. Doświadczony trener prowadzi uczestników przez proces audytu wewnętrznego – począwszy od planowania audytu do pisania raportów z audytu oraz oceny skuteczności działań korygujących. Uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności związane z różnymi aspektami audytoria poprzez powiązanie zajęć teoretycznych, ćwiczeń praktycznych oraz warsztatów grupowych.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla uczestników:
– Fachowców posiadających wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością ISO 9001
– Osób interesujących się prowadzeniem audytów wewnętrznych i audytów u poddostawców
– Pełnomocników SZJ ISO 9001
– Audytorów wewnętrznych
– Managerów
Korzyści:
– Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia audytów w organizacji: badania skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania, identyfikacji luk w procesach, weryfikacji mierników procesów dla realizacji celów biznesowych
– Inspiruje do kreowania i implementowania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu

Normy 13485

To szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich
           Którzy zajmują się opracowywaniem systemu opartego na normie ISO 13845, jego wdrażaniem oraz zarządzaniem nim. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieć interpretować wymagania normy ISO 13485 oraz znać rolę zarządzania we wdrażaniu i utrzymaniu wymagań .
Szkolenie daje wiedzę o roli kierownictwa w systemie, daje podstawy do planowania, prowadzenia i dokumentowania auditów.
          Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcąc się zapoznać z wymaganiami systemu zarządzania wg normy ISO 13485, dla kierownictwa firmy, które odgrywa decydującą role we wdrażaniu i utrzymaniu systemu.
Cele szkolenia jest:
– Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 13485
Zapoznanie uczestników z zagadnieniami wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu wg wymagań ISO 13485

Kursy do egzaminów (UDT)

– operator suwnic
– operator podestów ruchomych
– operator dźwigów
– kierowca wózków jezdniowych
SZKOLENIA - image szkolenia on https://bqj.com.pl
SZKOLENIA - image szkolenia1 on https://bqj.com.pl
SZKOLENIA - image oferta23 on https://bqj.com.pl

BQJ

Projekt i realizacja: Most Wonted