Nadzór i doradztwo BHP/PPOŻ 2017-09-22T08:17:46+00:00

Nadzór i doradztwo BHP/PPOŻ

Proponujemy Państwu w ramach usługi „nadzór bhp”

          Wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (02. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

W ramach tej usługi wykujemy między innymi:
• szkolenia wstępne i okresowe bhp
• prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
• audyty stanu bhp
• sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
• udział w ocenie ryzyka zawodowego
• opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
• doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
• udział w dochodzeniach powypadkowych – prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
• doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej – udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji
dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
• udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
• badania środowiskowe
• wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
• reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. : PIP i PIS • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp Usługi wykonujemy w ramach
• umów o stałej współpracy
• jednorazowych zleceń. W ramach tej usługi Specjaliści ppoż – wykonają dla Państwa: instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków < 02.U. 80 p02. 563 2 2006r.)
• przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
• szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
• przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy doradztwo w zakresie metod 1 organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych
• wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
– instrukcje przeciwpożarowe
– wykazy telefonów alarmowych
– znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
– znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż
– pożarnicze tablice informacyjne
– podręczny sprzęt gaśniczy.
• wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
• udzielanie porad 1 opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na
bieżąco aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskie
• prowadzenie próbnych ewakuacji
Nadzór i doradztwo BHP/PPOŻ - image oferta23 on https://bqj.com.pl