Systemy zarządzania /ISO 2017-09-22T08:18:39+00:00

Systemy zarządzania / ISO

Wdrożenie systemu zarządzania nie jest rzeczą łatwą, ale każdy może sobie z nim poradzić”

 .
            Nasi specjaliści postawioną tezę uczynią jak najbardziej prawdziwą. Wiedza teoretyczna oraz zdobyte przez lata doświadczenie praktyczne we wdrażaniu systemów zarządzania ISO tworzą naszą mocną stronę, o której mogą się Państwo przekonać korzystając z umieszczonej na stronie oferty.
Proces wdrożenia poszczególnych systemów zarządzania ISO jest zróżnicowany w każdym z przedsiębiorstw i może przybierać dwie formy:
           Wdrożenie we własnym zakresie – ambitne ale przy tym bardzo pracochłonne wdrożenie z pomocą doświadczonych konsultantów, których dogłębna znajomość wymagań norm, przepisów prawnych oraz rynku uczyni proces wdrożenia mniej czasochłonnym i z pewnością zakończony sukcesem – certyfikatem
Podczas współpracy zapewniamy:
• indywidualne podejście do Klienta – wdrażane przez nas systemy są dostosowane do specyfiki Państwa firmy – wskazujemy gdzie należy rozbudować proces a gdzie tylko spełnić formalne wymagania normy
• elastyczność w działaniu – harmonogram prac wdrożeniowych opracowany wspólnie z Państwem
• terminowość – wszystkie działania realizujemy zgodnie z ustalonymi założeniami czasowymi
• rzetelność – zaangażowaniem, sumiennie realizujemy powierzone nam zadania, pozostając w ciągłym kontakcie z Klientem
Systemy zarządzania /ISO - image obrazki on https://bqj.com.plSystemy zarządzania /ISO - image obraz1ki on https://bqj.com.pl

Wdrażamy systemy zarządzania ISO:

ISO 9001 to tylko jeden element serii norm w zakresie systemów zarządzania jakością.
           Celem wymagań Systemu Zarządzania Jakością jest uzyskanie zadowolenia klienta poprzez spełnienie jego wymagań, dzięki zastosowaniu systemu, doskonaleniu oraz zapobieganiu niezgodnościom. Zbiór wymagań zawartych w normie umożliwia projektowanie różnych systemów zarządzania, a ich specyfika i zróżnicowanie wynika ze specyficznych wymagań technicznych dla produkowanych wyrobów lub świadczonych usług.
Seria ISO 9000 składa się z następujących norm:
ISO 9000 – Informacje podstawowe i terminologia: przedstawienie pojęć systemów zarządzania i stosowanej w tej branży terminologii.
ISO 9001 – Wymagania: wyszczególnienie kryteriów, które należy spełnić w celu dostosowania działalności do założeń normy i uzyskania certyfikatu.
ISO 9004 – Wskazówki dotyczące zwiększenia efektywności : bazujące na ośmiu zasadach zarządzania jakością informacje dla wyższej kadry kierowniczej, stanowiące strukturę umożliwiającą organizacjom osiąganie wyższego poziomu efektywności przez wzięcie pod uwagę potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, a nie wyłącznie wymagań klientów.
Przeznaczanie:
            Wdrożenie normy ISO 9001 jest korzystne dla wszystkich organizacji planujących udoskonalenie stosownych mechanizmów działania i zarządzania, bez względu na ich wielkość czy sektor działalności. Jednak największy zwrot inwestycji odnotują firmy wdrażające systemy w obrębie całej organizacji, a nie pojedynczych lokalizacji, działów czy zakładów.
ISO 14001 to uznawana w skali międzynarodowej norma określające metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego.
             Normą tę opracowano w celu zdefiniowania reguł delikatnej równowagi między zachowywaniem rentowności i minimalizacja, wpływu działalności na środowisko naturalne. Organizacje stosujące
założenia tej normy pomogą osiągnąć oba powyższe cele.
            System zarządzania środowiskowego, opisany w normie 14001 bazuje na Cyklu Derninga. Jest to proste i skuteczne, oparte na dostępnej i sprawdzonej informacji, narzędzie ciągłej poprawy i doskonalenia systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa.
            Najważniejszymi elementarni, na jakie kładzie nacisk norma ISO 14001 to: zobowiązanie do ciągłej poprawy, zobowiązanie do zgodności z obowiązującym ustawodawstwem, przepisy oraz zarządzanie wewnętrzne dotyczące ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniu we wszystkich możliwych elementach środowiska naturalnego takich jak: emisja do powietrza, zrzuty do wody, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie podłoża gruntowego, oddziaływanie na społeczeństwo, wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych, a także inne lokalne kwestie środowiskowe.
Przeznaczenie:
              Ochrona środowiska na przełomie ostatnich lat stała się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, dlatego podmioty są coraz bardziej zainteresowane podejmowaniem zdecydowanych działań przyjaznych środowisku.
             Norma ISO 14001 jest więc ważna dla wszelkich organizacji: od niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji po międzynarodowe korporacje; organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka po obarczone niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe; firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, między innymi lokalnych władz; organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym; pierwotnych producentów sprzętu i ich dostawców.
Głównym założeniem zrównoważonego rozwoju
            Jest jednakowe traktowanie zarówno działalności gospodarczej, ochrony środowiska, jak również ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników. Dlatego też Komitet Techniczny międzynarodowej organizacji ISO podjął decyzję o opracowaniu międzynarodowych norm ISO serii 18000 dotyczących wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich przedsiębiorstwach. Jednak ze względu na szereg trudności związanych m.in. z różnorodnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi BHP w poszczególnych państwach, prace te zostały chwilowo wstrzymane.
           Niemniej jednak jednostki certyfikujące opracowały własne normy dotyczące wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Do najbardziej znanych należy OHSAS 13001 – międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została ona opracowana przez zespół wyłoniony spośród czołowych podmiotów handlowych oraz międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych w celu wypełnienia luki, w której brakowało norm międzynarodowych certyfikowanych przez niezależny podmiot.
Przeznaczenie:
            OHSAS 13001 może być stosowana w każdej organizacji, która chce wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną środowiska pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych.
Norma ISO 13435:2003 określa wymagania do Systemu Zarządzania Jakością
          Względem wyrobów medycznych. Wymagania te mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz związanych z tym usług.
           Norma ta jest niejako uzupełnieniem normy ISO 9001. Niektóre dodatkowe wymagania, bardziej istotne w przypadku przemysłu medycznego, powiadane są z nadzorem nad projektowaniem, nadzorem nad procesami (włączając mierniki środowiskowe), procesami specjalnymi, identyfikowalnością, utrzymaniem zapisów i działaniami regulującymi. Specyfikuje wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, aby ściśle spełniać wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych do wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.
            Zgodnie z wymaganiami tej normy wyroby medyczne podlegają szczegółowej klasyfikacji. Każdemu z nich przypisana jest klasa ryzyka odnosząca się do zastosowania medycznego, opisana numerami: 1, 2a, 2b, 3. Im wyższa klasa tym większy stopień ryzyka. Ma to ścisły związek z koniecznymi certyfikatami.
            Producenci wyrobów w klasie 1 (najniższa klasa ryzyka), aby posiadać oznakowanie CE, muszą spełnić wymagania zawarte w dyrektywie 93/42/EEC oraz wdrożyć jedynie kilka wybranych procedur z normy ISO 13435:2003. Oznacza to, że wystarcza im tzw. niepełny system jakości. Nie mają obowiązku uzyskania certyfikatu na zgodność z normą ISO 13435:2003. W tej klasie mieści się około 35 proc. wyrobów medycznych.
           Producenci wyrobów klas wyższych, aby uzyskać oznakowanie CE, muszą posiadać, poza pewnymi wyjątkami, wdrożony pełny system zarządzania, który jest zbudowany i certyfikowany w oparciu o trzy zbiory dokumentów: normę ISO 9001:2000, normę ISO 13435:2003 i dyrektywę nr 93/42/EEC Aneks II.
Przeznaczenie:
• daje bezpieczeństwo, że dostarczane urządzenia, wyroby i usługi medyczne spełniają niezbędne przepisy w tym zakresie
• dostarczane wyroby medyczne mają odpowiednie dopuszczenia do eksploatacji zgodnie ze znakiem CE
• podnosi jakość dostarczanych wyrobów medycznych i towarzyszących im usług
• daje informacje o poziomie zadowolenia odbiorców wyrobów – klientów
• redukuje ryzyko niewłaściwej pracy wyrobów medycznych
Wdrożenie zasad zawartych w zharmonizowanej normie EN 1090-1
           Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych umożliwia wytwórcy oznakowanie stalowej lub aluminiowej konstrukcji budowlanej Znakiem CE. Oznakowanie to zapewnia swobodny przepływ konstrukcji na rynku europejskim. Część 2 tej normy Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych oraz Część 3 Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych ustalają wymagania, jakie zobowiązany jest spełnić wytwórca konstrukcji budowlanych by móc takiego oznakowania dokonać.
           Wymagania rynku spowodowały wzrost wymagań dla producentów konstrukcji spawanych. Spełnienie wymagań zawartych w normach ISO 3834 oraz PN-EN 1090 daje klientom potwierdzenie, że oferowane im konstrukcje wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Co za tym idzie ich jakość jest właściwa.
           Warto tu wspomnieć, że rozpowszechnienie wymagań normy PN-EN 1090 sprawiło, że norma DIN 18800 staje się coraz mniej prestiżową normą, a ilość wdrożeń wymagań DIN 18800 ciągle maleje.
 Dlaczego warto wdrożyć wymagania PN-EN 1090?
Spełnienie wymagań normy PN-EN 1090-1 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych, to podstawa do:
– wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych,
– wdrożenia wymagań normy PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, umożliwiającej nadawanie znaku CE na wytwarzane szynowych i ich części składowych.
Wdrożyć powinien każdy wytwórca konstrukcji spawanych chcący wykazać, że Jego wyroby spełniają stawiane im wymagania. W świetle zbliżającego się końca okresu przejściowego (01.07.2014) na wdrożenie normy EN 1090 – wdrożyć powinien każdy wytwórca spawanych wyrobów budowlanych.
 Korzyści z serwisu systemu?
           System powinien być skuteczny i przynosić oczekiwane korzyści, więc już na etapie wdrożenia organizacja musi wytypować osoby odpowiedzialne za nadzór nad jego wdrożeniem, funkcjonowaniem i rozwojem. Osoba(lub osoby) ta powinna posiadać właściwe kompetencje oraz odpowiednie usytuowanie w schemacie organizacji. Najczęściej wiąże się to z przyjęciem przez tych pracowników dodatkowych obowiązków związanych z wdrażaniem i nadzorowaniem funkcjonowania systemu. W wielu wypadkach tak przydzielone obowiązki wykraczają poza ustalony 8 godziny dzień pracy. Deficyt czasu osób odpowiedzialnych za działania systemowe to przyczyna wielu niezgodności występujących w jego funkcjonowaniu.
Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oferujemy pomoc w nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz doskonaleniem wdrożonego systemu.
W ramach usługi oferujemy między innymi:
– nadzorowanie dokumentacji systemowej i zmian w funkcjonowaniu systemu
– szkolenia personelu
– pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu audytów wewnętrznych
– pomoc w planowaniu i realizacji działań korygujących i zapobiegawczych
– wsparcie podczas audytów stron zewnętrznych (Klientów, jednostek certyfikujących)
Procesy związane ze spawaniem mają znaczny wpływa
           Na jakość szerokiego zakresu wyrobów – od wyposażenia domowego, poprzez środki transportu, aż do skomplikowanych konstrukcji metalowych, takich jak np. mosty. Wyroby tego typu powinny być wykonane z niezwykłą precyzją, dlatego tak ważne jest zapewnienie nadzoru nad ich jakością już od fazy projektowania. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na specyfikę samego spawania – niemożliwe jest bowiem sprawdzenie jego jakości bez niszczenia wyrobu, a zaawansowane badania nieniszczące z kolei nie poprawią już jakości osiągniętych wyników.
Norma ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” składa się z pięciu części. ISO 3834-1 odnosi się do kryteriów wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości, ISO 3834-2 – dotyczy pełnych wymagań jakości, ISO 3834-3-standardowych, a ISO 3834-4 – podstawowych. W części piątej (ISO 3834-5) z kolei wyszczególniono dokumenty, których wymagania powinny być spełnione w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości według części 2, 3 lub 4 standardu.
Ponieważ ISO 3834 może być wykorzystana w różnych sytuacjach związanych ze spawaniem, okolicznościach oraz dla różnorodnych zastosowań, wytwórca powinien zastosować jedną ze wspomnianych części 2-4. Wyboru tego wytwórca dokonuje biorąc pod uwagę takie kryteria, jak m.in.:
– zakres i znaczenie wyrobów o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa,
– złożoność produkcji;
– zakres produkowanych materiałów,
– stopień, do którego mogą występować problemy metalurgiczne,
– stopień, do którego niezgodności produkcyjne, np. nie prostoliniowość, odkształcenie lub niezgodność spoiny, wywierają wpływ na wykonanie wyrobu.
Sposób opracowania standardu ISO 3834 umożliwia zastosowanie jego wymagań niezależnie od rodzaju wytwarzanej konstrukcji, zarówno w warsztatach produkcyjnych, jak i na montażu, umożliwia wytwórcy wykazania zdolności do wytwarzania konstrukcji, która spełnia wymagania oraz stanowi podstawę oceny jego zdolności spawalniczych. Nadaje się więc do stosowania zarówno przez organizacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz jednostki certyfikujące.
Wymagania części 2-4 normy ISO 3834 mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie ze standardem ISO 9001 dotyczącym systemu zarządzania jakością. Zaleca się jednak, aby w celu wsparcia wymagań jakości ISO 3834, wprowadzić takie elementy systemu zarządzania jakością, jak:
– nadzór nad dokumentami i zapisami
– odpowiedzialność kierownictwa
– zapewnienie zasobów
– kompetencje, świadomość szkolenie personelu
– planowanie wyrobu
– określenie wymagań dotyczących wyrobu
– przegląd wymagań dotyczących wyrobu
– zakupy
– walidacja procesów
– własność klienta
– audyt wewnętrzny
– monitorowanie i pomiary wyrobu.
Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań normy ISO 3834:
– podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,
– zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów,
– zapewnienie, że procesy spawania wykonywane są w efektywny sposób,
– zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,
– zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie,
– ISO 3834 może służyć do przedstawiania zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych w pełni spełniających wymagania jakości określone w specyfikacjach, normach oraz wymaganiach przepisów prawnych.
Systemy zarządzania /ISO - image oferta23 on https://bqj.com.pl